WinZip 有免费版本吗?

1 users found this article helpful

虽然下载 WinZip 评估版不收费,但 WinZip 并不是免费软件。评估版使您有机会在购买 WinZip 之前试用它,以检查它是否能满足您的需求。任何人都可以从 WinZip 网站下载 WinZip 评估版

如果您想在评估期后继续使用 WinZip,则必须购买 WinZip 许可证。您可以在 WinZip 网站上选择其中一个可用选项。

如果在评估期结束后,您决定不购买 WinZip 许可证,则此时应从计算机中删除 WinZip。有关正确步骤,请参阅如何卸载 WinZip。

Was this article helpful?

Tell us how we can improve it.